Plus

Formacja Obrony Cywilnej

Charakter Spółki, nałożone wymogi ustawowe z jednej strony, z drugiej zaś dążenie do  zachowania ciągłości realizacji misji Spółki, a także dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na jej terenie stanowiły główne przesłanki do utworzenia w Polkomtel S.A. Formacji Obrony Cywilnej.

Na podstawie uregulowań ustawowych - art. 138 Ustawy z dnia  21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.04.241.2416 z późn. zm.) -  wydano odpowiednie wewnętrzne uregulowania prawne (Uchwała Zarządu w sprawie Formacji Obrony Cywilnej w Polkomtel S.A., Zarządzenie Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A.) dotyczące powołania Formacji oraz organizacji i realizacji jej zadań.

Formacja Obrony Cywilnej została powołana w Polkomtel S.A. bezterminowo przede wszystkim w celu ochrony pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz dla zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania przez ratowanie ludzi i udzielanie pomocy poszkodowanym w sytuacjach szczególnych zagrożeń (m.in. stan wojenny, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), a także w celu współdziałania ze służbami ratowniczymi (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) w wymienionych sytuacjach oraz zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków.

Pracownicy Spółki angażują się w działalność Formacji Obrony Cywilnej na zasadzie dobrowolnego akcesu. Poza szkoleniem ratowników Formacji organizowane są też szkolenia dla chętnych (np. w czasie organizowanych w Spółce "Dni Wiedzy"). Dotychczas przeszkolono 131 pracowników.

Obecnie Formacja liczy 99 ratowników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W 2009 roku udzielili oni pomocy w 17 zdarzeniach. Przeprowadzono skuteczne interwencje i udzielono pomocy przedmedycznej w zdarzeniach zagrażających życiu i/lub zdrowiu pracowników Polkomtel S.A. oraz osób przebywających na terenie Spółki.

Wielokrotnie ratownicy udzielali pomocy przedmedycznej również osobom niebędącym pracownikami Spółki - w zdarzeniach w otoczeniu jej obiektów, a także w interwencjach związanych z wypadkami drogowymi.