Plus

Sugestie

Program "Sugestie" powstał w 2001 roku w Obszarze Kompleksowej Obsługi Klienta. Jest to inicjatywa, której celem jest umożliwienie pracownikom współuczestniczenia w działalności Centrum Telefonicznego przez zgłaszanie wszelkiego rodzaju uwag, spostrzeżeń oraz modyfikacji już istniejących rozwiązań lub proponowanie całkowicie nowych pomysłów.

Program ten stanowi źródło inspiracji dla działań obejmujących nie tylko szeroko pojętą Obsługę Klienta, ale też wiele innych obszarów Spółki. Pracownicy dzielą się swoją wiedzą wynikającą z doświadczeń gromadzonych w codziennej pracy. Zgłaszają konkretne pomysły i rozwiązania dotyczące usług, promocji, działania procesów, usprawnień systemów oraz zmian w procedurach wewnętrznych. 

Głównym zadaniem Obszaru Kompleksowej Obsługi Klienta jest zapewnienie satysfakcji klientów i dbałość o budowanie relacji z nimi. Wsparcie pracowników jest niezbędne dla osiągnięcia tych celów. Innowacje pomagają w realizacji rozwiązań indywidualnych i grupowych, umożliwiają efektywniejsze wykorzystywanie narzędzi, budują przyjazne środowisko pracy.

W ten sposób kształtujemy też partnerskie relacje z pracownikami. Budujemy ich zaufanie i motywację, które są kluczowe dla sprostania nowym wyzwaniom.
Poczucie aktywnego współudziału i wpływu na podejmowane decyzje powoduje wzrost odpowiedzialności i zaangażowania w budowanie wizerunku Spółki.

W 2009 roku wpłynęło około 350 sugestii. To znaczy, że każdego dnia nasi pracownicy dostrzegają nowe rozwiązania mogące usprawnić funkcjonowanie konkretnych obszarów. Większość zgłoszeń z roku 2009 dotyczyła codziennej pracy w Centrum Telefonicznym, ale było też wiele poświęconych innym obszarom, np. wprowadzaniu nowych usług czy procedurom wewnętrznym Spółki.

W roku bieżącym zintensyfikowaliśmy wśród pracowników działania promocyjne  na rzecz programu. Między innymi postanowiliśmy nagrodzić autorów najciekawszych propozycji, co spowodowało podniesienie rangi programu oraz zwiększyło zainteresowanie nim.